Testové otázky k výcviku pilota bezpilotních letounů a dronů

Správné odpovědi můžete sehnat v PDF souboru zde stránkách www.odronech.cz/testove-otazky-k-vycviku-pilota-bezpilotnich-letounu

 

Pokud při provozu konkrétního UAS dojde k „mimořádné situaci“, co je obecně potřeba zohlednit?

 • Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit v průběhu letu v uživatelské příručce daného UAS.
 • Postup je vždy stejný, bez ohledu na to, o jaké bezpilotní letadlo se jedná.
 • Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v uživatelské příručce daného UAS.
 • Každé bezpilotní letadlo je jiné, a specifika je proto třeba ověřit před letem v regulačních materiálech Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).

Musí dálkově řídící pilot před letem s UAS provést předletovou kontrolu jeho vybavení?

 • Ano, dálkově řídící pilot musí před letem zkontrolovat, že UAS funguje správně.
 • Ano, ale pouze pokud došlo k nedávnému poškození UAS a pilot ho byl schopen opravit.
 • Ne, není povinností dálkově řídícího pilota zkontrolovat stav UAS před letem.
 • Ne, pouze pokud UAS létá pro komerční účely a přelétává pouze osoby zapojené do provozu.

Které z údajů „předpovědi počasí“ by měly být pro provoz Vašeho UAS nejpodstatnější?

 • Letová dohlednost, atmosférický tlak.
 • Všechna data meteorologické zprávy METAR.
 • Výstrahy na námrazu a bouřky, úrovně ozónové vrstvy a pylových alergenů.
 • Teplota, vítr, vlhkost, srážky.

Jaká je povolená maximální výška od nejbližšího bodu na povrchu země?

 • 120 m
 • 150 m
 • 100 m
 • 50 m

Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety?

 • Červená / zelená světla.
 • Zelené stroboskopické světlo.
 • Bílé stroboskopické světlo.
 • Žluté / červené stroboskopické světlo.

Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je pravdivá?

 • Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
 • Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.

UAS má určitá omezení týkající se prostředí provozu (rozsah provozních teplot, maximální odolnost vůči větru, meteorologické podmínky, atd.). Kde má dálkově řídící pilot tyto informace primárně hledat?

 • Na diskuzních fórech dálkově řídících pilotů.
 • Na internetových stránkách prodejce.
 • Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví.
 • V uživatelské příručce.

Co z následujícího není v odpovědnosti dálkově řídícího pilota?

 • Získat aktualizované informace relevantní pro zamýšlený provoz ohledně zeměpisných zón publikovaných členským státem provozu.
 • Nevykonávat povinnosti pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu, nebo pokud je zdravotně nezpůsobilý k výkonu svých úkolů v důsledku zranění, únavy, užívání léků, nevolnosti nebo jiných příčin.
 • Pokud je držitelem průkazu způsobilosti a má dostatečnou praxi, nevyžaduje se, aby dodržoval uživatelskou příručku a postupy provozovatele.
 • Mít příslušnou způsobilost pro podkategorii zamýšleného provozu UAS pro provádění svých úkolů a mít při provozu UAS u sebe průkaz způsobilosti.

Kdo je odpovědný za bezpečnost letu v případě, kdy je bezpilotní letadlo řízeno pomocí vizuálního systému připojeného ke kameře, jako je metoda FPV (first-person view), a zároveň je využit pozorovatel bezpilotních letadel?

 • Přisouzení odpovědnosti záleží na hmotnosti UA.
 • Za bezpečnost letu je odpovědný dálkově řídící pilot.
 • Dálkově řídící pilot a pozorovatel bezpilotních letadel odpovědnost sdílejí.
 • Při provozu FPV je za bezpečnost letu odpovědný pozorovatel bezpilotních letadel.

Které tvrzení o provozu nad shromážděním lidí je správné?

 • S předchozím souhlasem osob, které tvoří shromáždění.
 • V „otevřené“ kategorii provozu je let nad shromážděním lidí zakázán.
 • Povoluje se při letu nejméně 120 metrů nad úrovní země.
 • Pokud jsou osoby tvořící shromáždění zapojené do provozu.

Která z následujících možností představuje nezapojenou osobu?

 • Pozorovatel UA.
 • Osoba, která byla poučena a výslovně souhlasila s účastí na provozu.
 • Dálkově řídící pilot.
 • Turista sledující provoz.

Co v kontextu bezpilotních letadel znamená prakticky zkratka VLOS?

 • V rámci předletové přípravy pilot zkontroloval předpověď počasí.
 • Pilot létá v blízkosti osob horizontálně.
 • Pilot létá se svým bezpilotním letadlem do takové vzdálenosti, že jej není schopen vidět.
 • Pilot létá s bezpilotním letadlem tak, že je schopen ho po celou dobu letu vidět.

Únavu dálkově řídícího pilota může zvýšit:

 • Manuální řízení bezpilotního letadla.
 • Prodloužení doby letu nad původní předpoklad.
 • Všechny uvedené možnosti jsou správné.
 • Současné provádění více činností.

Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety?

 • Červená / zelená světla.
 • Zelené stroboskopické světlo.
 • Bílé stroboskopické světlo.
 • Žluté / červené stroboskopické světlo.

Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je pravdivá?

 • Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
 • Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
 • Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.

UAS má určitá omezení týkající se prostředí provozu (rozsah provozních teplot, maximální odolnost vůči větru, meteorologické podmínky, atd.). Kde má dálkově řídící pilot tyto informace primárně hledat?

 • Na diskuzních fórech dálkově řídících pilotů.
 • Na internetových stránkách prodejce.
 • Na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví.
 • V uživatelské příručce.

Co z následujícího není v odpovědnosti dálkově řídícího pilota?

 • Získat aktualizované informace relevantní pro zamýšlený provoz ohledně zeměpisných zón publikovaných členským státem provozu.
 • Nevykonávat povinnosti pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu, nebo pokud je zdravotně nezpůsobilý k výkonu svých úkolů v důsledku zranění, únavy, užívání léků, nevolnosti nebo jiných příčin.
 • Pokud je držitelem průkazu způsobilosti a má dostatečnou praxi, nevyžaduje se, aby dodržoval uživatelskou příručku a postupy provozovatele.
 • Mít příslušnou způsobilost pro podkategorii zamýšleného provozu UAS pro provádění svých úkolů a mít při provozu UAS u sebe průkaz způsobilosti.

Jaká je správná reakce dálkově řídícího pilota, pokud do zóny jeho provozu vstoupí jiný provoz letadel?

 • Musí dát přednost pouze letadlům s pilotem na palubě.
 • Musí dát přednost všem jiným letadlům.
 • Musí dát přednost rozměrově menším letadlům.
 • Musí dát přednost letadlu přilétávajícímu zprava.

Je možné pořizovat snímky nebo videa soukromého života osob?

 • Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány ve veřejných prostorech.
 • Ano, pokud nejsou snímky a videa sdíleny na internetu.
 • Ne, pokud nemáte od těchto osob výslovný souhlas.
 • Ano, pokud jsou snímky a videa pořizovány v soukromých prostorech.

Při letu UA pod masivním ocelovým mostem lze důvodně předpokládat:

 • Vyšší spotřebu baterie.
 • Problém s kompasem a ztrátu GPS.
 • Neočekávanou ztrátu VLOS.
 • Poruchu baterie a vysazení motoru.

Jak můžete v souvislosti s provozem UAS definovat „mimořádnou situaci“?

 • Pouze situace, při níž je v důsledku úplné ztráty řízení nevyhnutelná havárie UA.
 • Pouze situace, při nichž dojde k ohrožení nezapojených osob a kdy je nevyhnutelná letecká nehoda.
 • Situace, při níž je reálná možnost provozu UAS omezena v důsledku jedné nebo více nepředvídaných (nenadálých) událostí.
 • Situace je definována jako „mimořádná“ pouze pokud je uvedena v seznamu „mimořádných události“ v materiálech AMC nebo v uživatelské příručce.

„Otevřená“ kategorie provozu vyžaduje:

 • Předložení posouzení bezpečnostních rizik nebo prohlášení (deklarace) o provozu Úřadu pro civilní letectví.
 • Certifikaci UAS a osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.
 • Povolení Úřadu pro civilní letectví.
 • Registraci provozovatele UAS, osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota a dodržování provozních omezení této kategorie provozu.